Gradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov in naprav

Gradnja in vzdrževanje elektroenergetskih objektov in naprav

V podjetju Elektro Celje OVI d.o.o. izvajamo v sodelovanju z družbo Elektro Celje d.d. celovite storitve na področju gradnje in vzdrževanja elektroenergetskih objektov in naprav.

Na podlagi dolgoletnih izkušenj pri novogradnjah elektroenergetskih objektov, vam nudimo konkurenčne storitve na področju izvajanja gradenj:

 • vseh vrst transformatorskih postaj
 • SN in NN podzemnih ter nadzemnih elektroenergetskih vodov
 • NN priključkov s priključno merilnim mestom za vse vrste odjema
 • prestavitve, predelave in rekonstrukcije elektroenergetskih objektov, naprav ter vodov na SN in NN nivoju
 • Novogradnje drugih elektroenergetskih objektov in naprav na SN in NN nivoju.

Skrbimo za gradnjo, obnovo in vzdrževanje NN priključnih vodov ter omaric.

Postopek izvajanja del

 1. Vzpostavitev kontakta in izmenjava podatkov
 2. Urejanje dokumentacije
 3. Izdelava ponudbe za realizacijo projekta
 4. Zaključna dokumentacija za izvedena dela
 5. Vzdrževanje objekta

Na področju vzdrževanja elektroenergetskih objektov in naprav vam nudimo pogodbeno vzdrževanje z izvajanjem rednih pregledov, meritev in revizij vaših transformatorskih postaj, priključno merilnih mest, naprav ter vodov na NN in SN nivoju s spremljanjem obratovalnega stanja in vodenjem evidenc.

Izvajamo pa tudi vsa ostala tekoča in planirana vzdrževalna dela, kot so obnove dotrajanih elektroenergetskih objektov, naprav, podzemnih vodov na NN in SN nivoju ter priključno merilnih mest. Poskrbimo, da okvare odpravimo v čim krajšem času.

Nudimo še:

 • montažo in predelavo priključno merilnih mest za vse vrste odjema
 • montažo in zamenjavo merilno krmilnih naprav