Predstavitev družbe

Osnovni podatki

Elektro Celje OVI, obnovljivi viri in inženiring, d.o.o. je družba z omejeno odgovornostjo. Ustanovitelj in edini lastnik podjetja je Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje.

Dejavnost družbe

Osnovna dejavnost družbe je proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov, izvajanje storitev inženiringa na področju energetike in nudenje storitev e-mobilnosti.

Elektro Celje OVI, d. o. o. posluje:

  • z malimi hidroelektrarnami (MHE): Rastke, Ljubija zgornja, Ljubija spodnja (ne obratujeta) in Majcen Mislinja (zgrajene so bile v letih od 1985 do 1991 iz republiških sredstev po takratnem programu izgradnje stotih MHE),
  • z malimi fotovoltaičnimi elektrarnami (MFE EC): Brdo pri Kranju, Srce, Lava, Šempeter 1, Šempeter 2, Slovenj Gradec 1, Slovenj Gradec 2, Slovenj Gradec 3, Mestinje 1 in Mestinje 2, ki izkoriščajo sevanje sonca za proizvodnjo električne energije,
  • s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE): Srce, Slovenj Gradec, Krško in Selce in
  • s centrom vodenja in sedmimi polnilnimi postajami za električna vozila.

Vrednote

Za delovanje Elektro Celje OVI, d.o.o. velja enoten etični kodeks Skupine Elektro Celje in v njem opredeljene vrednote:

  • vestnost in poštenost,
  • strokovnost in podjetnost,
  • partnerstvo,
  • spoštovanje in odgovornost,
  • pozitivna komunikacija in
  • enakopravnost.

Vizija

Smo prepoznani izvajalec inženiring poslov na področju energetike in storitev  e-mobilnosti ter pomemben proizvajalec električne energije iz OVE.

Z  znanjem in strokovnim pristopom ponujamo celovito ponudbo storitev od ideje do izvedbe na enem mestu. S strateškimi poslovnimi odločitvami sledimo uresničevanju želja naših partnerjev, ob tem pa stremimo k doseganju najvišje kakovosti izdelkov in storitev. S svojimi storitvami doprinašamo h globalnemu zmanjšanju podnebnih sprememb in povečanju lastne energetske varnosti in konkurenčnosti.

Poslanstvo

Zanesljiva, kakovostna, stroškovno učinkovita in okolju prijazna proizvodnja električne in toplotne energije ter izvajanje s tem povezanih storitev, ki temeljijo na partnerskem odnosu in inovativnosti. Neposrednim kupcem električne energije in posredno končnim odjemalcem, zagotavljamo električno energijo proizvedeno iz obnovljivih virov, na okolju prijazen, sprejemljiv in varen način. Našim partnerjem zagotavljamo razvoj sodobnih storitev in jim z  znanjem in strokovnim pristopom ponujamo celovito ponudbo inženirskih storitev od ideje do izvedbe na enem mestu.

Trajnostni razvoj

Elektro Celje OVI, d. o. o. proizvaja električno energijo iz vodnih virov (MHE), sončnih virov (MFE) ter kogeneracije ali soproizvodnje toplote in električne energije (krajše SPTE), ki je sočasna proizvodnja toplotne in električne energije. Pri svojem delovanju upoštevamo načela trajnostnega razvoja. Potrebe današnjih generacij zadovoljujemo na način, ki ne ogroža zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij. Naše vodilo pri proizvodnji električne energije je, da vsem članom skupnosti omogočamo kakovostno življenje, vendar znotraj meja, ki nam jih dopušča okolje v katerem delujemo.

Z znanjem in strokovnim pristopom našim partnerjem ponujamo celovito ponudbo inženirskih storitev od ideje do izvedbe na enem mestu, s ciljem dolge življenjske dobe produkta in storitev, ekonomične trajnosti in visoke stopnje zanesljivosti.

Pokritost na zemljevidu