Poročilo o poslovanju

Kvartalno osveženo poročilo o proizvodnji električne energije.

Poslovanje družbe Elektro Celje OVI, d.o.o.

Družba Elektro Celje OVI, d.o.o. je z letom 2018 zaključila sedemnajsto leto poslovanja. Med najpomembnejšimi vrednotami je potrebno izpostaviti učinkovito in do okolja prijazno proizvodnjo električne energije in vlaganja v obnovljive vire energije. Družba je v letu 2018 poslovala:

  • z malimi hidroelektrarnami: Rastke, Ljubija zgornja, Ljubija spodnja in Majcen Mislinja,
  • z malimi fotovoltaičnimi elektrarnami: Brdo pri Kranju, Srce, Lava, Šempeter 1, Šempeter 2, Slovenj Gradec 1, Slovenj Gradec 2, Slovenj Gradec 3, Mestinje 1 in Mestinje 2,
  • s soproizvodnjo toplote in električne energije Srce na upravni stavbi Elektro Celje, d.d. in poslovnih stavbah v Selcah, Krškem in Slovenj Gradcu,
  • s polnilnimi postajami (7 postaj) za polnjenje električnih avtomobilov.

V letu 2018 je bila v MHE Rastke izvedena rekonstrukcija stojnih inštalacij in strojne opreme ter elektro inštalacij in elektro opreme. Manjši generator smo ponovno vključili v obratovanje 16.04.2018,  večjega pa 26.04.2018. Zaradi tega je proizvodnja tega objekta v prvi polovici leta dosegla le 54% zastavljenega plana.

Z enako obnovo smo pričeli tudi v MHE Majcen Mislinja. Izdela je bila projektna dokumentacija, izveden postopek zbiranja ponudb, podpisana pogodba za izvedbo del ter do konca decembra pripravljena vsa oprema za vgradnjo v objekt. Z rekonstrukcijo v objektu nadaljujemo v januarju 2019.

Količinski obseg proizvodnje električne energije v MHE je odvisen predvsem od naravnih danosti. V zadnjih petih letih vidno odstopata leti 2014 in 2016, ki sta bili zelo bogati s padavinami. Leti 2015 ter 2018 imata približno enak obseg proizvodnje. Leto 2017 pa izstopa kot zelo sušno leto ter posledično nizko proizvodnjo električne energije iz hidro elektrarn.

Delovanje MFE je odvisno od količine sončnega obsevanja, ki se prav tako spreminja v odvisnosti od letnega časa. MFE so v letu 2018 obratovale z nekoliko nižjo proizvodnjo.

Delovanje soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) je načrtovano v kurilni sezoni in je namenjeno ogrevanju poslovnih stavb družbe Elektro Celje. Delovanje naprav in s tem proizvodnja električne energije je odvisna od potreb objekta po ogrevanju oz. od višine zunanjih temperatur. V letu 2018 smo dosegli zastavljeni rezultat proizvodnje električne in toplotne energije iz SPTE.

Družba Elektro Celje OVI, d.o.o. je v letu 2018 v javno elektroenergetsko omrežje proizvedla in oddala 3.411.411 kWh električne energije. Delež proizvedene električne energije iz MHE znaša 76,3 % (2.603.873 kWh), delež proizvedene električne energije iz MFE 11,2 % (383.608 kWh) in delež proizvedene električne energije iz SPTE 12,4 % (423.931 kWh).

Novi podatki o proizvodnji električne in toplotne energije za leto 2018

Realizacija